• Veilig werken met asbest

Veilig werken met asbest

Risico-inventarisatie en risicoklassen

Risico-inventarisatie

Bij het verwijderen van asbest kunnen asbestvezels vrijkomen en daarom moet er van te voren een asbestinventarisatie worden gedaan; alle aanwezige asbestbronnen moeten in kaart worden gebracht en ook de risico’s die te verwachten zijn bij het verwijderen van die bronnen. Bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen die vóór 1994 zijn gebouwd, is in het algemeen een inventarisatie nodig. Voor zo’n asbestinventarisatie moet een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf worden ingeschakeld, dat het aanwezige asbest in kaart brengt en een risicoklasse voor de verwijdering daarvan vaststelt. Hoe hoger het risico, hoe zwaarder de maatregelen die moeten worden genomen om de veiligheid van de verwijderaars te garanderen.

Uitzonderingen voor particulieren

Particulieren mogen in sommige uitzonderingssituaties zelf asbest verwijderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn. Let wel, dakleien mogen niet door particulieren worden verwijderd. Hiervoor geldt een maximum oppervlakte van 35m². Deze uitzonderingssituaties zijn te vinden in artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit. In deze uitzonderingssituaties is de particulier ook niet verplicht een asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Een particulier kan natuurlijk ook besluiten een gecertificeerd bedrijf in te schakelen om dit asbest te verwijderen.

Als een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf aan het werk gaat, moet er altijd een asbestinventarisatierapport zijn opgemaakt. Dat moet gebeuren door een ander bedrijf dan het bedrijf dat de asbestverwijdering uitvoert. 

Risicoklassen

Er bestaan 2 risicoklassen: risicoklasse 1 (laag risico) en risicoklasse 2 (hoog risico). In klasse 2 geldt dat tijdens de saneringswerkzaamheden de vezelconcentratie de grenswaarde van 2.000 vezels per m³, ofwel 2 vezels per liter lucht, zal overschrijden. Als de vezels bestaan uit amfibool asbest, worden de werkzaamheden ingedeeld in klasse 2a en geldt een verzwaarde eindbeoordeling na afronding van de werkzaamheden.
 
Werkzaamheden die binnen risicoklasse 2 of 2A vallen, moeten altijd worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dit betekent onder meer dat er bij de uitvoering altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) aanwezig is, dat er uitgebreide beschermingsmaatregelen worden genomen en dat het vrijgeven van de locatie na sanering gebeurt door een onafhankelijk inspectiebedrijf, dat geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (RvA). Werkzaamheden die in risicoklasse 1 vallen mogen worden uitgevoerd door een niet-gecertificeerd bedrijf maar wel met daarvoor opgeleid personeel.

Wat zijn de regels?

In Nederland hebben we een uitgebreid palet aan wet- en regelgeving voor asbestverwijdering:

Het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit overlappen elkaar gedeeltelijk, maar richten zich op verschillende doelgroepen.

Inspectie in de praktijk

Maatregelen voor veilige en gezonde asbestverwijdering zijn over het algemeen kostbaar. Daarom proberen sommige bedrijven een aantal van deze maatregelen te vermijden. Door kostbare maatregelen niet of niet goed uit te voeren  kan men goedkoper werken maar dit gaat ten koste van de veiligheid en gezondheid van aanwezigen. Werknemers en personen in de omgeving kunnen bij slecht uitgevoerde asbestsaneringen asbestvezels inademen. De Inspectie SZW handhaaft de regels zo strikt mogelijk.

De volgende publicaties helpen werknemers alert te zijn op de naleving van de regels:

Goede voorbeelden:

Fysieke risico’s

Veilig werken en valgevaar

Naast de hier genoemde specifieke maatregelen om het inademen van asbestvezels te beperken, gelden voor werkgevers en werknemers natuurlijk ook de andere regels voor veilig werken die in de Arbowet zijn vastgelegd.

Asbestverwijderaars werken nogal eens op moeilijk bereikbare plekken. Daarom moet er vooral op valgevaar worden gelet. Dit geldt bij uitstek voor het verwijderen van asbestdaken. Deze daken zijn vaak oud en verweerd, waardoor ze gemakkelijk breken. Staan op of lopen over asbestdaken is verboden, en de Inspectie SZW kan dat beboeten. Ook zijn er strikte regels aan de machines en werktuigen die worden gebruikt om personen op hoogte te brengen en voor werkbakken van waaruit werknemers werken. 

Meer informatie: