Homepage

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en gezond ons werk kunnen doen.

25 mensen of minder

In een kleine organisatie zijn de lijnen kort en kent u de meeste mensen persoonlijk. U kunt daar goed gebruik van maken voor uw arbobeleid.

Van 25 tot 100 mensen

In een wat grotere organisatie bent u misschien niet persoonlijk op de hoogte van alles wat er op de werkvloer gebeurt. Zorg daarom dat u goed op de hoogte gehouden wordt en dat u duidelijke afspraken maakt.

Meer dan 100 mensen

Het is van belang – en op bepaalde gebieden verplicht – dat u voldoende deskundigheid 'in huis' haalt.

Aan de slag

Gezond en veilig werken. Hoe doet ú dat? Op deze pagina's vindt u links naar tools en hulpmiddelen voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving.

Blijf ermee bezig!

Inventarisatie risico's

 • Welke risico's lopen uw mensen?
 • Evaluatie: welke maatregelen heeft u genomen?
 • Welke risico's zijn er nog over?
 • Welke maatregelen gaat u nog nemen?

Blijf ermee bezig!

Plan van aanpak maatregelen

 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

Toetsing plan van aanpak

 • Wat is er gedaan?
 • Wat moet er nog?
 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

U breidt uw diensten uit

Blijf ermee bezig!

Actualiseren RI&E

 • Wat is er gedaan?
 • Wat moet er nog?
 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

Actualiseren plan van aanpak

 • Wat is er gedaan?
 • Wat moet er nog?
 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

U neemt nieuwe mensen aan

Blijf ermee bezig!

Instructie, voorlichting en toezicht

 • Wie instrueert over gezond en veilig werken?
 • Wie controleert dat die instructie gebeurt?
 • Hoe houdt u toezicht op de werknemers?

Blijf ermee bezig!

U opent een nieuwe locatie

Blijf ermee bezig!

Actualiseren RI&E

 • Wat is er gedaan?
 • Wat moet er nog?
 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

Actualiseren plan van aanpak

 • Wat is er gedaan?
 • Wat moet er nog?
 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

Er gebeurt een ongeluk waarbij iemand gewond raakt

Blijf ermee bezig!

Instructie, voorlichting en toezicht

 • Wie instrueert over gezond en veilig werken?
 • Wie controleert dat die instructie gebeurt?
 • Hoe houdt u toezicht op de werknemers?

Blijf ermee bezig!

Evaluatie ongeluk (toolkitmeeting)

 • Wat was de oorzaak?
 • Hoe voorkomen we dat?
 • Wat worden de nieuwe afspraken?

Blijf ermee bezig!

De bedrijfsarts meldt het vermoeden van een beroepsziekte

Blijf ermee bezig!

Actualiseren RI&E

 • Wat is er gedaan?
 • Wat moet er nog?
 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

Actualiseren plan van aanpak

 • Wat is er gedaan?
 • Wat moet er nog?
 • Wie, wat, wanneer en hoe?

Blijf ermee bezig!

Bhv houdt een oefening

Blijf ermee bezig!

Evaluatie noodplan

 • Wat zijn de verbeterpunten?
 • Hoe gaan we die aanpakken?
 • En wie doet dat?
Sluiten

Klik op een icoon om te delen met anderen

Gezond en veilig werken. Hoe doet ú dat?

Gezond en veilig werken. Hoe doet ú dat?

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en gezond ons werk kunnen doen.

Samen met uw werknemers zorgt u voor een goede werkomgeving. U kent de risico’s en u neemt de juiste maatregelen. Dat is uw wettelijke verantwoordelijkheid. Gezond en veilig werken is maatwerk: iedere organisatie is anders. Deze publicatie helpt u snel en praktisch op weg om uw arbozaken op orde te krijgen. Op een manier die bij uw organisatie past.

Inventariseer risico’s & bepaal blootstellingMaak een plan van aanpakVoer het plan van aanpak uit en houd het actueel

Gezond en veilig werken

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en gezond ons werk kunnen doen. De Inspectie SZW ziet er op toe dat bedrijven de risico's kennen en maatregelen nemen om die risico's te beheersen.

25 mensen of minder

Geeft u leiding aan een kleine organisatie? Dan voert u waarschijnlijk veel verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering zelf uit. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf de taken van de preventiemedewerker op u nemen als u minder dan 25 werknemers heeft. Het opstellen van een RI&E en het houden van toezicht op de afspraken rust dan vaak ook op uw schouders.

Het voordeel van een kleine organisatie is dat de lijnen kort zijn en u persoonlijk contact heeft met de meeste medewerkers. U kunt daar goed gebruik van maken voor uw arbobeleid. Spreek bijvoorbeeld mensen persoonlijk aan op hun gedrag en ga regelmatig met ze in gesprek over gezond en veilig werken.

Uit de praktijk:
Vliegenthart BV
“Door deskundigheid van buiten te halen, kan ik me focussen op ondernemen”

Vliegenthart B.V. is een olie- en vernisfabriek die al meer dan 175 jaar bestaat. Er werken ongeveer 10 mensen. Het verloop is laag; er zijn mensen die al meerdere decennia bij het bedrijf werken. Bij het bedrijf werken minder dan 25 mensen, waardoor iedereen direct en concreet betrokken is bij gezond en veilig werken. Maar specialistische arbodeskundigheid heeft zo'n klein bedrijf niet vanzelf in huis. Daarom heeft Vliegenthart B.V. een externe deskundige gevraagd die onder meer het opstellen van de RI&E begeleidt, maar bijvoorbeeld ook ondersteunt bij het aanvragen van vergunningen voor het werken met gevaarlijke stoffen.

bekijk de video

RI&E en preventie

Arbeidsrisico’s beperken zich niet tot bedrijven met veel werknemers. Ook in uw kleine organisatie kunnen medewerkers arbeidsrisico’s lopen. Het is belangrijk en uw verantwoordelijkheid om die risico’s te kennen en overzicht te houden. Een RI&E helpt daarbij. Het is een middel om ervoor te zorgen dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken.

Maak uw RI&E zo, dat u er meteen praktisch mee aan de slag kan. Denk bijvoorbeeld aan een quick scan of checklist waarmee u eens in de zoveel tijd snel en makkelijk toetst hoe het met uw arbozaken staat.

Modellen en instrumenten

De voornaamste functie van de RI&E is dat u voor uw eigen organisatie onderzoekt welke arbeidsrisico's er zijn. Er zijn verschillende modellen waarmee u gemakkelijk het RI&E-proces doorloopt. Zo is er bijvoorbeeld een algemene RI&E voor het mkb. Daarnaast hebben veel branches model-RI&E's gemaakt, die u eenvoudig kunt toepassen op uw eigen organisatie. U vindt deze modellen op rie.nl. Wanneer u een erkend RI&E instrument gebruikt, hoeft u als werkgever van een bedrijf met minder dan 25 mensen, uw RI&E vaak niet te laten toetsen. Op rie.nl staan de precieze regels.

Deskundigen

Arbodeskundigen

De wet schrijft voor dat u moet samenwerken met gecertificeerde of ingeschreven arbodeskundigen voor de volgende taken:

 • advisering en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • ziekteverzuimbegeleiding
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • aanstellingskeuringen

Maar arbodeskundigen, zoals bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en gecertificeerde arbodiensten kunnen u ook adviseren over preventie en duurzame inzetbaarheid.

Wilt u preventie en de begeleiding van ziekteverzuim zelf organiseren? Als u aan de eisen van de maatwerkregeling voldoet, hoeft u zich niet aan te sluiten bij een arbodienst. Kijk op arboportaal.nl voor meer informatie over deze regeling.

Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers zijn deskundigen die vanuit hun kennis over de organisatie adviseren over preventie. Als werkgever met minder dan 25 werknemers kunt u die taak zelf uitvoeren. Zorg dan wel dat u de juiste opleiding of cursus volgt.

Bedrijfshulpverleners

Bhv'ers staan hun collega’s bij in het geval van noodsituaties, bijvoorbeeld door alarm te slaan, te helpen bij ontruimen en brand tegen te gaan. Zij hebben ook preventieve taken, zoals het organiseren van oefeningen. Ook hiervoor geldt dat u als werkgever van een klein bedrijf deze taak zelf op u kunt nemen.

Gezond en veilig werken

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en gezond ons werk kunnen doen. De Inspectie SZW ziet er op toe dat bedrijven de risico's kennen en maatregelen nemen om die risico's te beheersen.

Van 25 tot 100 mensen

U bent als eigenaar, directeur of manager van een middelgrote organisatie verantwoordelijk voor gezond en veilig werken. Dat houdt in dat u de risico’s kent die de verschillende medewerkers lopen en dat u maatregelen neemt om die risico’s te verkleinen. Het is daarbij vooral van belang – en op bepaalde gebieden verplicht – dat u voldoende deskundigheid ‘in huis’ haalt.

U bent misschien niet persoonlijk op de hoogte van alles wat er gebeurt op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat u voldoende informatie krijgt over de dagelijkse gang van zaken. En dat afspraken over gezond en veilig werken worden bewaakt.

Uit de praktijk:
de Koperhorst
“Je moet het normaal vinden om met arbeids­-omstandigheden aan de slag te zijn”

De Koperhorst is een zorginstelling met verschillende zorgfuncties. Er werken ongeveer 170 medewerkers, waarvan velen in deeltijd. Omdat de sector zorg kampt met werkdruk en ziekteverzuim, vormt duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk aandachtspunt. Er is dan ook binnen het arbobeleid veel aandacht voor gedrag van medewerkers: je aan de afspraken houden, gezond roosteren, telkens je stoel goed instellen, elkaar aanspreken enzovoort. De Koperhorst wordt begeleid door externe arbodeskundigen, bijvoorbeeld bij het opstellen van de RI&E, maar heeft ook intern deskundigen opgeleid, zoals bhv'ers en preventiemedewerkers.

bekijk de video

RI&E en preventie

De RI&E vormt de basis van uw arbobeleid. Een RI&E is meestal een geschreven document. Maar het is meer dan dat: het is een proces. Dat proces bestaat uit het steeds weer inventariseren van risico's, maatregelen nemen en evalueren of die maatregelen de risico's voldoende tegengaan.

Modellen

De voornaamste functie van de RI&E is dat u voor uw eigen organisatie onderzoekt welke arbeidsrisico's er zijn. Er zijn verschillende modellen en instrumenten waarmee u gemakkelijk het RI&E-proces doorloopt. Zo is er bijvoorbeeld een algemene RI&E voor het mkb. Daarnaast hebben veel branches model-RI&E's gemaakt, die u eenvoudig kunt toepassen op uw eigen organisatie. U vindt deze modellen en voorbeelden op

rie.nl. In veel gevallen moet een gecertificeerde arbodeskundige uw RI&E toetsen. Kijk op rie.nl om te zien of en hoe u uw RI&E moet laten toetsen.

Arbocatalogus

Voor veel branches is een arbocatalogus ontwikkeld, met afspraken over hoe bedrijven in die sector aan arbowetgeving willen voldoen. In de arbocatalogus staan onder andere beschrijvingen van veel voorkomende risico's en praktische maatregelen. De Inspectie SZW toetst arbocatalogi. Is de toetsing positief, dan wordt de catalogus het uitgangspunt voor toezicht en inspecties. U vindt meer dan 150 positief getoetste arbocatalogi op

arboportaal.nl

Deskundigen

De wet schrijft voor dat u zich moet laten bijstaan door een aantal deskundigen. Zij kunnen u adviseren over preventie en verzuim, en bijstaan bij het nemen van maatregelen.

Preventiemedewerkers

Preventiemedewerkers zijn deskundigen die vanuit hun kennis over de organisatie adviseren over preventie. Ze zijn betrokken bij het uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Verder zijn ze een vraagbaak voor collega's, kennen werkprocessen en verkleinen risico's.

Bedrijfshulpverleners

Bhv'ers staan hun collega's bij in het geval van noodsituaties, bijvoorbeeld door alarm te slaan, te helpen bij ontruimen en brand tegen te gaan. Zij hebben ook preventieve taken, zoals het organiseren van oefeningen.

Ondernemingsraad

U werkt sámen met uw werknemers aan een gezonde en veilige organisatie. Daarom overlegt u regelmatig over het arbobeleid met de vertegenwoordigers
van uw werknemers, zoals de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Arbodeskundigen

De wet schrijft voor dat u moet samenwerken met gecertificeerde of ingeschreven arbodeskundigen voor de volgende taken:

 • advisering en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • ziekteverzuimbegeleiding
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • aanstellingskeuringen

Maar arbodeskundigen, zoals bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en gecertificeerde arbodiensten kunnen u ook adviseren over preventie en duurzame inzetbaarheid.

Wilt u preventie en de begeleiding van ziekteverzuim zelf organiseren? Als u aan de eisen van de maatwerkregeling voldoet hoeft u zich niet aan te sluiten bij een arbodienst. Kijk op arboportaal.nl voor meer informatie over deze regeling.

Met de juiste deskundigheid in huis, spaart u tijd en geld en kunt u ziekteverzuim en ongelukken voorkomen. Maar uw deskundigen hebben wel uren, budget en bevoegdheden nodig om u optimaal bij te kunnen staan.

Gezond en veilig werken

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en gezond ons werk kunnen doen. De Inspectie SZW ziet er op toe dat bedrijven de risico's kennen en maatregelen nemen om die risico's te beheersen.

Meer dan 100 mensen

Het inventariseren van arbeidsrisico’s, nemen van maatregelen en instrueren van medewerkers in een grote organisatie vraagt om een specifiek uitvoeringssysteem. Daarom is er in grote organisaties vaak een gespecialiseerde afdeling voor arbozaken, kwaliteit en milieu en human resources.

Uit de praktijk:
Praxis
“We worden inderdaad van bovenaf gestuurd, maar de voeding komt van onderaf”

Praxis is een grote do it yourself keten met meer dan 140 vestigingen in Nederland. Veel onderdelen van de bedrijfsvoering worden centraal aangestuurd, zoals arbozaken. Maar iedere vestiging heeft zijn eigen arbeidsomstandigheden en specifieke risico's. Daarom heeft Praxis gezond en veilig werken voor iedere vestiging onderdeel gemaakt van het dagelijkse werkproces. Voortdurend worden arbozaken geëvalueerd en besproken, met behulp van roulerende vragenlijsten. Alle resultaten leiden tot aanpassingen van RI&E en plan van aanpak, niet alleen op centraal niveau, maar ook in de vestiging zelf.

bekijk de video

RI&E en preventie

Zeker in een grotere organisatie is het actueel houden van de RI&E een voortdurend proces. Dat geldt ook voor systemen van instructie, voorlichting en toezicht. Hoe groter de organisatie, hoe meer verloop, hoe alerter u moet zijn op bepaalde afspraken.

Er zijn verschillende bedrijven en kennisinstituten die programma’s, tools en instrumenten aanbieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s of tools rond stressreductie, algehele gezondheid of fysieke belasting.

Kijk bijvoorbeeld eens op tno.nl/arbeid

Deskundigen

Preventiemedewerkers

Preventiemedewerkers zijn deskundigen die vanuit hun kennis over de organisatie adviseren over preventie. Ze zijn betrokken bij het uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Verder zijn ze een vraagbaak voor collega's, kennen werkprocessen en verkleinen risico's.

Bedrijfshulpverleners

Bhv'ers staan hun collega's bij in het geval van noodsituaties, bijvoorbeeld door alarm te slaan, te helpen bij ontruimen en brand tegen te gaan. Zij hebben ook preventieve taken, zoals het organiseren van oefeningen.

Ondernemingsraad

U werkt sámen met uw werknemers aan een gezonde en veilige organisatie. Daarom overlegt u regelmatig over het arbobeleid met de vertegenwoordigers
van uw werknemers, zoals de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Arbodeskundigen

De wet schrijft voor dat u moet samenwerken met gecertificeerde of ingeschreven arbodeskundigen voor de volgende taken:

 • advisering en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • ziekteverzuimbegeleiding
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
 • aanstellingskeuringen

Maar arbodeskundigen, zoals bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en gecertificeerde arbodiensten kunnen u ook adviseren over preventie en duurzame inzetbaarheid.

Wilt u preventie en de begeleiding van ziekteverzuim zelf organiseren? Als u aan de eisen van de maatwerkregeling voldoet hoeft u zich niet aan te sluiten bij een arbodienst. Kijk op arboportaal.nl voor meer informatie over deze regeling.

Grotere organisaties vragen vaak om extra deskundigheid. Heeft u de deskundigen ‘in huis’? Of huurt u ook externen in? Zorg dan voor regelmatig overleg en afstemming tussen bedrijfsvoerders, in- en externe deskundigen en de personeelsvertegenwoordiging.

Gezond en veilig werken

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Zodat wij allemaal, nu én in de toekomst, vitaal en gezond ons werk kunnen doen. De Inspectie SZW ziet er op toe dat bedrijven de risico's kennen en maatregelen nemen om die risico's te beheersen.

Website zelfinspecties

Op zelfinspectie.nl checkt u eenvoudig zelf hoe u uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving kunt bieden. U kijkt met een zelfinspectie door de ogen van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Net als de inspecteur toetst u of u volgens de regels uit de Arbowet werkt. U onderzoekt of u alle risico’s kent die uw werknemers lopen en of u alle nodige maatregelen heeft genomen. Zo geeft u iedereen in uw organisatie een gezonde en veilige werkplek.
zelfinspectie.nl

Brochure Een gezonde en veilige werkplek

Werkgevers zorgen samen met hun werknemers voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zij kennen de risico’s en nemen maatregelen om die te beheersen. Arbodeskundigen, brancheorganisaties, vakbonden en vele anderen helpen hen daarbij. Samen zorgen zij dat alle werkvloeren in Nederland gezond en veilig worden. In deze brochure leest u uitgebreide achtergrondinformatie over gezond en veilig werken. Ook vindt u er informatie over speciale aandachtsgebieden bij gezond en veilig werken, zoals gevaarlijke stoffen, werkdruk of asbest.
Download

Swipe naar linksSwipe naar rechts